1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

POLITYKA RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez
Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

 

Administratorem Państwa danych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. lub Toyota Wałbrzych Nowakowski sp. z o.o. – w zależności od tego, z którym podmiotem utrzymują Państwo relacje, prowadzą współpracę lub korespondencję. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych opisaliśmy w klauzulach informacyjnych. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o wybór odpowiedniej Spółki z poniższej listy:

 • Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o.

 

KLAUZULE INFORMACYJNE DLA SPÓŁKI TOYOTA BIELANY NOWAKOWSKI SP. Z O.O.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – kontrahentem Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. i przekazałeś swoje dane osobowe do Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strona internetowa Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. dostępna pod adresem www.toyotanowakowski.pl, Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o., spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203687 (dalej: Administrator).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem iod@toyotanowakowski.pl.
 4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec Administratora, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, usługę poczty elektronicznej, pełnomocnikom procesowym reprezentującym Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarzadzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z Administratorem nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
 • dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z Administratorem, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności.
 4. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, Administrator, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 RODO, w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
 6. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.
 7. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub podmiotu trzeciego.
 8. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio do Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o., Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o., spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203687 (dalej: Administrator).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem iod@toyotanowakowski.pl.
 4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Administrator, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między Administratorem i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, usługę poczty elektronicznej, pełnomocnikom procesowym reprezentującym Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o.
 6. Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z Administratorem, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 • dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. nie będzie mogła kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. nie będzie mogła kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mogła kontaktować się z Tobą w celu składania reklamacji do Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, nie będzie mogła przesyłać Tobie drogą elektroniczną potwierdzeń otrzymania faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.
 4. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Administratora i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, Administrator, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 RODO, w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko.
 6. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.
 7. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub podmiotu trzeciego.
 8. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób, które kontaktują się z Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. np. pocztą elektroniczną w celach niehandlowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203687 (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem iod@toyotanowakowski.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla reprezentantów

 1. Administratorem danych osobowych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203687 (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem iod@toyotanowakowski.pl.
 3. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
 • nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
 • zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami.

czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
 • niezbędny do nawiązania relacji handlowej,
 • pozostawania w relacjach handlowych z Administratorem, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu
 • w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, dostawcy usługi poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, badania sprawozdań finansowych.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3.
 4. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. w sprawie skarg lub reklamacji

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i przekazałeś swoje dane osobowe do Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. w związku z wniesieniem skargi lub reklamacji, Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o., spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Bielany Nowakowski sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203687, NIP 8842503208 (dalej: Administrator lub Toyota Bielany Nowakowski).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym można skontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem iod@toyotanowakowski.pl.
 3. Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane przekazane w związku ze złożeniem przez Ciebie skargi bądź reklamacji są przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu zwrotnego, prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora, a także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane będziemy przetwarzać aż do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji.
 5. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, dostawcy usługi poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, badania sprawozdań finansowych.
 6. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.